Regulamin użytkowania


Wprowadzenie

Niniejsze warunki mają zastosowanie między użytkownikiem, użytkownikiem tej witryny (w tym subdomenami, o ile nie zostały wyraźnie wykluczone przez ich własne warunki), a Nexus Components, właścicielem i operatorem tej witryny. Przeczytaj uważnie te zasady i warunki, ponieważ mają one wpływ na Twoje prawa. Twoja zgoda na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych zasad i warunków uważa się za spełnienie przy pierwszym korzystaniu z Witryny. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

W niniejszych warunkach Użytkownik lub Użytkownicy oznaczają osoby trzecie, które uzyskują dostęp do Witryny i nie są (i) zatrudnione przez Nexus Components i nie podejmują pracy w trakcie zatrudnienia lub (ii) nie są zatrudnione jako konsultant lub w inny sposób świadczą usługi Nexus Komponenty i dostęp do Witryny w związku ze świadczeniem takich usług.

Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć co najmniej 18 lat. Korzystając ze Strony internetowej i zgadzając się na te warunki, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat.

Własność intelektualna i dopuszczalne użycie

 1. Cała Treść zawarta w Witrynie, o ile nie zostanie przesłana przez Użytkowników, jest własnością Nexus Components, naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych odpowiednich stron trzecich. W niniejszych warunkach "Treść" oznacza dowolny tekst, grafikę, obrazy, audio, wideo, oprogramowanie, kompilacje danych, układ strony, podstawowy kod i oprogramowanie oraz wszelkie inne formy informacji, które mogą być przechowywane na komputerze, który pojawia się lub tworzy niniejszej Witryny, w tym wszelkie takie treści przesłane przez Użytkowników. Kontynuując korzystanie z witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że taka treść jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi, prawami do bazy danych i innymi prawami własności intelektualnej. Nic na tej stronie nie może być interpretowane jako udzielanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania dowolnego znaku towarowego, logo lub znaku usługowego wyświetlanego na stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

 2. Licencjobiorca może, na użytek własny, niekomercyjny, wykonać następujące czynności:

  1. pobierać, wyświetlać i wyświetlać zawartość na ekranie komputera

 3. Użytkownik nie może w inny sposób powielać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej Treści bez pisemnej zgody Nexus Components.

Zabronione użycie

 1. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w żadnym z następujących celów:

  1. w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Witryny lub przeszkadza innym osobom w korzystaniu lub korzystaniu z Witryny;

  2. w jakikolwiek sposób, który jest szkodliwy, niezgodny z prawem, nielegalny, obraźliwy, napastliwy, zagrażający lub w inny sposób budzący sprzeciw lub naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo, przepisy, porządek rządowy;

  3. tworzenie, przesyłanie lub przechowywanie elektronicznych kopii Zawartości chronionej prawem autorskim bez zgody właściciela.

Rejestracja

 1. Musisz upewnić się, że dane podane przez Ciebie podczas rejestracji lub w dowolnym czasie są poprawne i kompletne.

 2. Musisz natychmiast poinformować nas o wszelkich zmianach danych, które podasz podczas rejestracji, aktualizując swoje dane osobowe, abyśmy mogli skutecznie komunikować się z Tobą.

 3. Możemy zawiesić lub anulować rejestrację ze skutkiem natychmiastowym w uzasadnionych celach lub w przypadku naruszenia tych warunków.

 4. Możesz anulować rejestrację w dowolnym momencie, informując nas na piśmie na adres podany na końcu niniejszych warunków. Jeśli to zrobisz, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Anulowanie lub zawieszenie rejestracji nie ma wpływu na żadne ustawowe prawa.

Linki do innych stron internetowych

 1. Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron. O ile wyraźnie nie zaznaczono, witryny te nie są kontrolowane przez Nexus Components lub te z naszych oddziałów.

 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie formy utraty lub uszkodzenia wynikające z ich użytkowania.

 3. Umieszczenie linku do innej strony w tej Witrynie nie oznacza poparcia dla samych stron lub osób kontrolujących te strony.

Polityka prywatności i polityka plików cookie

 1. Korzystanie z Witryny podlega również naszej Polityce prywatności i Polityce plików cookie, które są włączone do niniejszych zasad i warunków przez odniesienie. Aby zapoznać się z polityką prywatności i polityką plików cookie, proszę kliknąć na: www.nexuscomponents.co.uk/privacypolicy.

Dostępność strony internetowej i wyłączenia odpowiedzialności

 1. Wszelkie udogodnienia, narzędzia, usługi lub informacje dostępne online, które Nexus Components udostępnia za pośrednictwem Witryny ( Usługi ), są udostępniane "tak jak są" i "jak dostępne". Nie dajemy żadnej gwarancji, że Usługa będzie wolna od wad i / lub wad. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie zapewniamy żadnych gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych) przydatności do określonego celu, dokładności informacji, kompatybilności i zadowalającej jakości. Nexus Components nie jest zobowiązany do aktualizacji informacji w Witrynie.

 2. Podczas gdy Nexus Components dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że strona internetowa jest bezpieczna i wolna od błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, nie dajemy w tym zakresie gwarancji ani gwarancji, a wszyscy użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, dane osobowe i komputery .

 3. Nexus Components nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub niedostępność Witryny.

 4. Nexus Components zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania dowolnej części (lub całości) Witryny, w tym między innymi wszelkich dostępnych produktów i / lub usług. Niniejsze warunki mają nadal zastosowanie do każdej zmodyfikowanej wersji witryny internetowej, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Żadne z postanowień niniejszych zasad i warunków nie będzie: (a) ograniczać lub wykluczać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego lub twojego zaniedbania, stosownie do przypadku; (b) ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub (c) ograniczyć lub wykluczyć którekolwiek z naszych zobowiązań lub zobowiązań w jakikolwiek sposób, który jest zabroniony na mocy obowiązującego prawa.

 2. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z żadnymi stratami wynikłymi z wydarzeń pozostających poza naszą rozsądną kontrolą.

 3. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Nexus Components nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

  1. wszelkie straty biznesowe, takie jak utrata zysków, dochodów, dochodów, przewidywanych oszczędności, biznesu, umów, wartości firmy lub możliwości komercyjnych;

  2. utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, baz danych lub oprogramowania;

  3. wszelkie szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Generał

 1. Użytkownik nie może przenosić żadnych praw wynikających z niniejszych warunków na inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa na podstawie niniejszych warunków, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.

 2. Te warunki mogą być przez nas zmieniane od czasu do czasu. Takie zmienione warunki będą obowiązywać na stronie internetowej od daty publikacji. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać warunki, aby zapoznać się z aktualną wersją.

 3. Niniejsze warunki wraz z polityką prywatności i polityką plików cookies zawierają całość porozumienia między stronami odnoszącego się do jej przedmiotu i zastępują wszystkie wcześniejsze dyskusje, ustalenia lub porozumienia, które mogły mieć miejsce w związku z warunkami.

 4. Ustawa z 1999 r. O umowach (prawa stron trzecich) nie ma zastosowania do niniejszych warunków, a żadna strona trzecia nie będzie mieć prawa do egzekwowania lub polegania na jakichkolwiek postanowieniach niniejszych warunków.

 5. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszych warunków (lub części dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub postanowienie w zakresie częściowym zostanie w wymaganym zakresie uznane za usunięte, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych warunków nie ulegnie zmianie.

 6. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka nie będą uznawane za zrzeczenie się tego lub jakiekolwiek inne prawo lub środek zaradczy.

 7. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z Umowy (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Szczegóły Nexus Components

 1. Nexus Components jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 7258908, której zarejestrowanym adresem jest Unit C, 8 Penrod Way, Heysham, Lancashire, LA3 2UZ i prowadzi Witrynę internetową www.nexuscomponents.co.uk. Zarejestrowany numer VAT to 998 9587 05.

Możesz skontaktować się z Nexus Components przez e-mail na adres orders@nexuscomponents.com.

Atrybucja

 1. Niniejsze warunki zostały stworzone na podstawie dokumentu od Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.co.uk).